Zostań Ambasadorką Chilli atelier brafittingu

Poszukujemy 4 wyjątkowych kobiet, które zostaną ambasadorkami Chilli z okazji 13 urodzin firmy.

Wyślij zgłoszenie już dziś, może to właśnie na Ciebie czekamy??

Regulamin Castingu: „Zostań ambasadorką Chilli atelier brafittingu”

Definicje

1. Organizatorem Castingu „Zostań ambasadorką Chilli atelier brafittingu” jest Chilli Joanna Margalska z siedzibą w Ostródzie przy ul. Jana III Sobieskiego 3C/52, nip 569-170-zwany dalej „Organizatorem”.

2. Uczestniczką Castingu, zwaną dalej „Uczestniczką”, może być każda kobieta, która ukończyła 18-ty rok życia.

3. Zwycięzcą Castingu, zwanym dalej „Zwycięzcą” jest Uczestniczka, która zostanie wybrana przez jury firmy Chilli Joanna Margalska.

4. Nagroda przyznawana Zwyciężczyni, zwana dalej „Nagrodą” to: udział w profesjonalnej sesji zdjęciowej, oprawa sesji, komplet bielizny, gadżety od organizatora.

Zasady udziału

1. Casting rozpoczyna się 09.11.2019 i kończy się 19.11.2019.

2. Casting organizowany jest w celu wyłonienia czterech kobiet, która wezmą udział w sesji zdjęciowej promującej markę Chilli atelier brafittingu w mediach społecznościowych oraz w salonach firmowych.

3. W castingu może wziąć udział każda pełnoletnia kobieta, posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych oraz miejsce zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, która akceptuje postanowienia regulaminu i która do dnia 19 listopada 2019 r., do godz. 23:59, prześle na adres chilli-bielizna@wp.pl swoje zgłoszenie wraz ze zdjęciami oraz skanem podpisanego oświadczenia o zapoznaniu się z regulaminem (oświadczenie na końcu regulaminu).

4. Uczestniczka Castingu zobowiązana jest do przesłania portfolio (max. 5 zdjęć i min. 2 zdjęć – koniecznie zdjęcie twarzy, zdjęcie całej sylwetki ).W mailu muszą być zawarte dane kontaktowe (imię i nazwisko Uczestniczki, adres zamieszkania, numer telefonu, data urodzenia). W tytule maila proszę wpisywać: „ imię i nazwisko – Zostań ambasadorką Chilli atelier brafittingu”

5. Od Uczestniczki nie jest wymagane wcześniejsze doświadczenie w modelingu.

6. Wyniki Castingu zostaną ogłoszone na facebooku BieliznaChilli dn. 22.11.2019 .

7. Organizator skontaktuje się z wybranymi Uczestniczkami poprzez maila, bądź telefonicznie.

8. Zwyciężczyni Castingu jest uprawniona oraz zobowiązana do wzięcia udziału w sesji zdjęciowej marki Chilli atelier brafittingu oraz wyraża zgodę na wykorzystanie wizerunku na warunkach ustalonych pisemnie przed wykonaniem sesji.

9. Czas i miejsce sesji zdjęciowej zostaną ustalone przez Organizatora, o czym Uczestniczka zostanie powiadomiona z minimalnie 5-dniowym wyprzedzeniem.

10. Udział w Castingu/ Sesji zdjęciowej jest nieodpłatny, co oznacza, iż Uczestniczka nie jest uprawniona do jakiegokolwiek wynagrodzenia z tytułu udziału w Castingu/ Sesji zdjęciowej.

11. Organizator pokrywa koszty przygotowania Uczestniczki do sesji zdjęciowej.

12. Organizator zastrzega sobie prawo do nawiązania współpracy na innych warunkach, niż wyżej wymienione.

Ochrona danych osobowych

1. Uczestniczka wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych Uczestniczki w celu realizacji Castingu i w zakresie wskazanym w niniejszym Regulaminie zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych(Dz. U. z 2002 r. nr 101 poz. 926)

2. Uczestniczka wyraża zgodę na otrzymywanie informacji handlowych drogą elektroniczną na podstawie ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. Nr 144 poz.1204 z późn. Zm. ).

3. Administratorem danych osobowych jest Organizator Castingu.

4. Uczestniczka ma prawo do usunięcia swoich danych poprzez przesłanie odpowiedniej informacji za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres mailowy Organizatora: chilli-bielizna@wp.pl Dane zostaną usunięte w ciągu 14 dni od otrzymania prośby.

5. Podawanie danych osobowych przez Uczestniczkę jest dobrowolne.

6. Dane zgromadzone podczas realizacji Castingu będą wykorzystywane wyłącznie przez Administratora danych. Nie będą udostępniane innym osobom fizycznym, organizacjom etc. bez zgody Uczestniczki.

7. Uczestnictwo w Castingu oznacza wyrażenie zgody na powyższe warunki i zasady ochrony danych osobowych.

Reklamacje

1. Wszelkie reklamacje mogą być kierowane pisemnie do Organizatora na adres: ul.Jana III Sobieskiego 3C/52 14-100 Ostróda,

2. Złożone reklamacje będą rozpatrywane w terminie 14 dni od dnia ich otrzymania przez Organizatora. O rozpatrzeniu reklamacji Uczestniczka zostanie powiadomiona pisemnie.

Postanowienia końcowe

1. Organizator zastrzega sobie prawo do modyfikowania postanowień Regulaminu.

2. Regulamin jest dostępny w siedzibie Organizatora oraz na stronie Organizatora Castingu: www.bieliznachilli.pl

3. Casting nie jest organizowany ani też wspierany przez właściciela serwisu Facebook.

© Copyright - Bielizna Chilli